Rubriky
Nezařazené

News 20.8.2020

🍀❤️❤️🍀Chci velmi poděkovat všem těm „méně viditelným lidem“, kteří pomáhali s organizací, s rozhodováním a zabezpečením celé akce, je to mnoho jmen a budu se snažit postupem času všechny jmenovitě vyzdvihnout. Velmi chci poděkovat týmu rozhodčích z Itálie pod vedením Morena Beggia a Enzo Maoreta, kteří neváhali přijed pomoci z takové dálky s organizací, velmi chci poděkovat všem přátelům rozhodčím z Německa pod vedením Karin Adler, Siegharda Strickera a Ulliho Haase, všem českým skvělým rozhodčím pod vedením Františka Páryse a technickému personálu vedený Antonem Tomkem a Petrem Kovářem, regionální televizi pod vedením Jana Dostála za skvělý přímý internetový televizní přenos, chci poděkovat starostovi města Lovosice ing. Milanovi Dianovi a jeho týmu úředníků, hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichovi Bubeníčkovi a jeho týmu úředníků, technickým službám města Lovosice pod vedením pana Halušky, také řediteli kulturního centra Lovosice ing. Petru Drašnarovi a jeho týmu úředníků, který navrhl senzační vyhlašovací pódium díky kterému byl náš skvělý MASTERS postaven na světovější úroveň, vedoucímu ASK Milanovi Berkovi a jeho týmu pracovníku stadionu, kteří připravili dokonale stadion k pořádání MAELO, také vedoucímu ASK atletika Miroslavu Pavlíkovi a Janu Vernerovi za připravený tyčkařský sektor a zapůjčení věcí, které byli zapotřebí k chodu MAELO a sponzorům německé Volksbank Pirna, italské Vosges, české společnosti ENIRO, skvělému Žateckému pivovaru za pomoci pana Vincíka, reklamní společnosti LEAL vedený Alešem Lepičem a jeho týmu, který připravili nádherné diplomy, medaile, trička a plakáty, a pekařství Kohn a syn, kteří dodali chutné pečivo.Pevně věřím, že další kolo MASTERS bude ještě lepší než předchozí tři ročníky. Z hlouby srdce vám všem děkuji. Děkuji Všem.


I would like to thank all the “less visible people” who helped with the organization, decision-making and security of the whole event, there are many names and I will try to highlight them all over time. I would like to thank the team of judges from Italy under the leadership of Moreno Beggio and Enzo Maoret, who did not hesitate to come to help from such a distance with the organization. František Párys and technical staff led by Anton Tomek and Ptr Kovář, regional television led by Jan Dostál for a great live internet TV broadcast, I would like to thank the mayor of Lovosice Milan Diana and his team of officials, the governor of the Ústí nad Labem region Oldřich Bubeníček and his team of officials, technical services of the town of Lovosice under the leadership of Mr. Haluška, also the director of the Lovosice cultural center ing. perfectly stadium for holding MAELO , also to the head of ASK athletics Miroslav Pavlík and Jan Verner for the prepared pole vault sector and lending of things that were needed to run MAELO and sponsors of German Volksbank Pirna, Italian Vosges, Czech company ENIRO, great Žatec brewery with Mr. Vincík, advertising company LEAL led by Aleš Lepič and his team, who prepared wonderful diplomas, medals, T-shirts and posters, and the bakery Kohn and son, who delivered delicious pastries. I firmly believe that the next round of MASTERS will be even better than the previous three years.Thank you all from the bottom of my heart. Thank you all. Jara Smělý – director of MAELO🍀❤️❤️🍀

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *